Հեռավար-առցանց ուսուցման անհատական պլան

Անուն , ազգանուն, դասարան-Էլեն Պետրոսյան 6-6 դասարան
• Տեսադասեր՝ ըստ դասացուցակի

Երկուշաբթի-մայրենի,մաթեմատիկա,պատմություն

Երեքշաբթի-անգլերեն, բնագիտություն

Չորեքշաբթի-ռուսերեն,մաթեմատիկա

Հինգշաբթի-մայրենի,մաթեմատիկա

Ուրբաթ-բնագիտություն,անգլերեն,մեդիա

Շաբաթ-մայրենի
• Ընտանեկան նախագծեր (նշել, որ նախագծին եք մասնակցում)

Մայրենի

Պատմություն
• Առարկայական նախագծեր(նշեք՝ինչ եք անում)

Մայրենի,պատմություն,անգլերեն,մաթեմատիկա,բնագիտություն։
• Ինքնակրթություն (նշեք՝ինչ եք կարդում)

Փոքրիկ իշխան,Անահիտ,Սպանված աղավնի։

Մաթեմ տնային

991. Գրե՛ք տվյալ կոտորակին հավասար տասնորդական կոտորակ.
1/2=5/10
-9/25=-36/100
201/200=1005/1000
4/5=8/10
-17/4=-425/100
29/20=145/100
-303/250=-1212/1000
994. Հետևյալ թվերից որո՞նք են հավասար որևէ տասնորդական կո տորակի.
6/7=հավասար չէ
-9/20=-45/100
8/15=հավասար չէ
21/5=42/10
-19/35=չի լինում
41/25=164/100
-63/4=-1575/100
995. Արտահայտե՛ք մետրերով և գրի՛ առեք տասնորդական կոտորակի տեսքով.
Ա) 3մ 20սմ=3 մ 20/100= 3 20/100 մ= 320/100
Բ) 1 մ 5 դմ=1 մ 5/10=3 5/10 մ
Գ) 25 մ 8 դմ 3 սմ=25+8/10+3/100=2500/100մ +83/100=2583/100
Դ) 18 մ 1 դմ 6 սմ 2 մմ=18+1/10+6/100+2/1000=18+100/1000+60/1000+2/1000=180 մ
Ե) 79 մ 4 սմ 1 մմ=79+4/100+1/1000=79+40/1000+1/1000=120/1000
Զ) 8 դմ 7 սմ 5մմ=(800+70+5)=875/1000 մ
1004. Գտե՛ք քանորդը.
Ա) -7 1/2։(2/3)=-15/2×3/2=-45/4=11 1/4
Բ) -4 7/9:(-3 5/6)=-43/9։(-23/6)=-43/9*(-6/23)=258/207
Գ) 8։(-12 1/2)=8։
(-25/2)=8*(-2/25)=-16/25
Դ)-5 6/7։(2 3/4)=-41/7։11/4=-41/7*4/11=-164/77
Ե) 11։(8 2/5)=11։42/5=11*5/42=55/42
Զ) (-15 8/9)։(2 4/7)=(-143/9)։(18/7)=(-143/9)*(7/18)=-1287/162
1005. Գտե՛ք անհավասարման լուծումը ամբողջ թվերի բազմության մեջ։

Ա) -5 < × < 0
×= -4
Բ) 0 < × < 5 1/2
×=10/2
Գ) -1 < × < 7 3/5
×=0
Դ) -3 2/7< × < 2 9/10
×= -3 2/3
Ե) 0 < × < 3 7/10
×= 2 7/7
Զ) -8 1/5 < × < 1 9/10
×= -7 1/1
1006. Մանրակը մշակելիս նրա զանգվածը 500 գրամից նվազեց մինչև 450 գ։ Քանի՞ տոկոսով նվազեց մանրակի զանգվածը։
500-450=50
500։50=10 %

Մաթեմատիկա

986. Կոտորակի համարիչը գրի առնելով որպես կարգային գումարելիների գումար՝ կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվով բազմապատկված համակարգային տասնորդական կոտորակների գումարի տեսքով.

Ա)89/100=80/100+9/100=80*1/100+9*1/100

Բ)18/1000=10/1000+8/1000=10*1/1000+8*1/1000

Գ)5372/10000=5000/10000+300/10000+70/10000+2/10000=5000*1/10000+300*1/10000+70*1/10000×2*1/10000

Դ) 100/1000=100*1/1000

Ե)839/1000=800/1000+30/1000+9/1000=800*1/1000+30*1/1000+9*1/1000

988. Արտահայտությունը գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

Ա) 3*10+6*1/10=30+6/10=30 6/10=306/10

Բ) 8*1/10+7*1/100=8/10+7/10=15/10

Գ) 10+1/100=10 1/100=1001/100

Դ) 5*100+4*10+2*1/10=542 1/10=5421/10

Ե)100+10+1/10+1/100=110+11/100=110 11/100=11011/100

Զ)6*1/10+9*1/100+7*1/1000=6/10+9/100+7/1000=600/1000+90/1000+7/1000=697/1000


989. Տասնորդական կոտորակից անջատե՛ք նրա ամբողջ մասը.
Ա) 27/10=2 7/10
Բ) 3/10= 3/10
Գ) 639/10=60 39/10
Դ) 865/100=8 65/100
Ե) 17384/100=173 84/100
Զ) 69933/1000=60 9933/1000
Է) 11876/100=100 1876/100
Ը) 939/10000=939/10000

996. Լուծե՛ք հավասարումը.
Ա) x+15/3=8
X=8-15/3=24/3-15/3=9/3=3
Բ) x+14/7=20
X=20-14/7=6/7
Գ) x+5/4=9/4
X=9/4-5/4=4/4
Դ) x-13/7=14/7
X=14/7+13/7=27/7
Ե) x-5/3=2
X=2-5/3=7/3
Զ) x+4/9=4
X=4+4/9=8/9

Մայրենիի տնային

258. Կետերի փոխարեն գրի՝ր հնչյուն, թնդյուն, շառաչյուն և հնչուն, թնդուն, շառաչուն բառերը:

Իմ մանկության օրերին հորդահոս ու շառաչուն գետ եմ տեսել:
Լեռներում միայն թնդուն արձագանքը մնաց:
Ուշադիր լսում էի քո երգի ամեն մի հնչյունը:
Մանկան հնչուն ծիծաղը վարակեց մեծերին:
Այդ մարտի թնդյունը լսվում էր բավական հեռվում:
Ինձ կանչեց-բերեց մեր գետի շառաչյունը:

275. Տրված բառերն ու բառակապակցություններն ավելացրո՛ւ նախադասություններին և կետադրի՝ր:

Վա՜յ, մե՜ծ բան, այո՛, կարճ ասած, ոչինչ, մեր մեջ ասած:

Կարճ ասած, ոչ մի նոր բան չկար գրքում:
Այո՛, հենց քեզ ենք ուղարկելու ճամբար:
Մեր մեջ ասած, լավ դուրս եկանք անհարմար վիճակից:
Վա՜յ, ձեռնոցներս դպրոցում եմ մոռացել:
Մե՜ծ բան, եղած չեղածը մի օրվա գործ չէ՞:
Ոչինչ, շատ մի՛ մտածիր, ելքը կգտնենք:

285. Կետերը փոխարինի՝ր տրված բառերից մեկով:

Լրիվ, ամբողջովին, բոլորովին, ամենևին:

Հուշերով տարված՝ լրիվ մոռացել էր հոտն էլ, շներին էլ:
Բոլորովին չէր հիշում, թե որտեղ էր տեսել այդ դեմքը:
Ունեցած-չունեցածը ամբողջովին կտակեց փոքր թոռանը:
Ամենևին մոտ չթողեց որևէ մեկին:
Աչքերից երևում էր, որ պատմածներիս բոլորովին չի հավատում:
Ամենևին լավ չէր զգում:
Հումորի զգացումդ լրիվ կորցրել ես:
Ծերությունից լրիվ մանկացել էր:

Մաթեմատիկա տնային

 1. Եռանկյան պարագիծը 84 սմ է։ Գտե՛ք նրա կողմերի երկարությունները, եթե նրանք համեմատական են 7, 9, 12 թվերին։
  7x + 9x + 12x=34
 2. Բանվորների մի խումբ կատարել է ամբողջ աշխատանքի 25 %-ը, երկրորդը՝ մնացած մասի 40 %-ը։ Աշխատանքն ավարտել է երրորդ խումբը։ Ամբողջ աշխատանքի քանի՞ տոկոսն է կատարել երրորդ խումբը։
  100×25:100=25
  100-25=75
  75×40:100=30
  25+30=55
  100-55=45
  Պատ․` 45%
 3. 16 շինարարներ շենքի պատերը կառուցել են 81 օրում։ Քանի՞ շինարար կկառուցի նույնանման շենքի պատերը 36 օրում։
  81×16:36=36
 4. Տրված է ABC եռանկյունը։ Նրա AB կողմը 3 սմ-ով մեծ է AC կողմից, իսկ BC կողմը 2 սմ-ով մեծ է AB-ից։ Գտե՛ք ABC եռանկյան կողմերի երկարությունները, եթե նրա պարագիծը 29 սմ է։
  29-8=21
  21:3=7
  7+3=10
  7+5=12
  Պատ․՝ 10, 12, 7

Բնագիտություն

Հարցեր

1. Մանրացումը, լուծումը, գոլորշացումը ֆիզիկական երևույթներ են:

2. Անվանե՛ք բնության մեջ և կենցաղում հանդիպող օքսիդներ, նկարագրե՛ք դրանց:

Օքսիդները բարդ նյութեր են, որոնք կազմված են երկու տարրերից և դրանցից մեկը պարդադիր պետք է լինի թթվածին:
Ֆոսֆորի օքսիդը (PO) սպիտակ, ձյունանման պինդ նյութ է: Այն օգտագործվում է որպես ջրազերծող գազերի և հեղուկների համար, օրգանական սինթեզում ջրազրկման և խտացման ռեակցիաներում:
Ծծմբի օքսիդը (SO) նորմալ պայմաններում սուր հոտով անգույն գազ է: Այն օգտագործվում է ծծմբային թթվի ստացման համար, գինեգործության մեջ որպես կոնսերվանտ, ծղոտի, մետաքսի և բրդի սպիտակեցման համար:
Ածխածնի օքսիդը (CO) անգույն, թույլ թթվահոտ և թթվահամ գազ է: Այն օգտագործվում է հրդեհները մարելու համար:
Ջրածնի օքսիդը (HO) օգտագործվում է դիրիժաբլների լցման համար, բարձր ջերմաստիճան ստանալու համար, քարածուխից արհեստական բենզինի ստացման համար:

3. Ի՞նչն են անվանում դեֆորմացիա: Ներկայացրե՛ք դեֆորմացիայի օրինակներ:

Դեֆորմացիա անվանում են մարմնի ձևափոխությունը: Կա դեֆորմացիայի երկու տեսակ՝ առանձգական և պլաստիկ ձևափոխությունները:
Դեֆորմացիայի օրինակներ.
Թղթի վրա ուժ գործադրելը
Ապակու վրա ուժ գործադրելը
Կավի վրա ուժ գործադրելը
Խմորի վրա ուժ գործադրելը